سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

بهزاد کاویانی – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، دانشکده کشاورزی، گروه ب
محمدنقی پاداشت دهکائی – استادیار ایستگاه تحقیقات گل ها و گیاهان زینتی، لاهیجان
داود هاشم آبادی – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، دانشکده کشاورزی، گروه ب
امیرحسین دارابی – کارشناس آزمایشگاه بیماری های گیاهی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، دا

چکیده:

نگهداری ژرمپلاسم در دمای بسیار پائین ازت مایع (-۱۹۶درجه سانتیگراد) روشی مناسب برای حفظ درازمدت منابع ژنتیکی گیاهی است. ژرمپلاسمهای سوسن چلچراغ [Lilium ledebourii (Baker) Bioss.] ( دانه ها، محورهای جنینی، جوانه های محوری و پیازچهها) با استفاده از روش کپسولهکردن-آببرداری و کپسولهکردن-شیشهایشدن، در ازت مایع نگهداری شدند. پیشتیمارهای مورد استفاده برای کاهش تنش ناشی از انجماد در ازت مایع، سوکروز، سوکروز-آببرداری،کپسوله کردن-آب- برداری و کپسولهکردن-شیشهایشدن بودند. از غلظت ۰/۷۵ مولار سوکروز، همچنین از جریان هوای تمیز اتاق کشت، به – مدت یک ساعت استفاده شد. ژرمپلاسمها با استفاده از آلژیناتسدیم ( ۳ درصد) و کلریدکلسیم ( ۱۰۰ میلی مولار )، کپسوله (پوششدار) شدند. ژرمپلاسمها همچنین در محلول شیشهایشدن گیاهی ۲، با ترکیب ۳۰ درصد (وزن به حجم) گلیسرول، ۱۵ درصد (وزن به حجم) اتیلن گلیکول و ۱۵ درصد (وزن به حجم) دی متیل سولفوکسایدشیشهای شدند. ژرمپلاسم ها بعد از قرارگرفتن در پیشتیمارها، بهمدت حداقل یک ساعت در ازت مایع غوطه ور شدند . بعد از نگهداری در ازت مایع، ژرم – پلاسمها برای ذوبشدن، بهمدت ۲ دقیقه در حمام آب گرم با دمای ۳۷-۳۸ درجه سانتیگراد قرار گرفتند. سپس ژرم پلاسم ها در محیط جامد موراشیگ و اسکوگ کشت شدند. روش کپسولهکردن-آببرداری برای دانهها و روش کپسولهکردن-شیشهایشدن برای دانهها، محورهای جنینی، جوانههای محوری و پیازچهها مورد استفاده قرار گرفت. در روش کپسولهکردن-آببرداری، درصد بقای دانهها بعد از نگهداری در ازت مایع، برای دانه های شاهد، صفر، برای دانهه ای پیشتیمارشده با سوکروز و آ ببرداری، ۷۵ درصد و برای دانه های کپسوله شده ی پیشت یمارشده با سوکروز و آب برداری ، ۵۰ درصد بود . در روش کپسوله کردن – ، شیشهایشدن، حدود ۱۰ درصد از دانهها و محورهای جنینی منجمدشده ی پیش تیمارشده با محلول شیشه ای شدنگیاهی ۲، ۰/۷۵ مولار سوکروز و کپسولهشده، در محیط کشت، جوانه زدند، درحالیکه دانهها و محورهای جنینی شاهد و پیش تیمارشده با محلول شیشهایشدن گیاهی ۲ ، ۰/۷۵ مولار سوکروز، بدون کپسول، بقایی را نشان ندادند. هیچیک از جوانههای محوری و پیازچههای شاهد و پیشتیمارشده با محلول شیشه ای شدن گیاهی ۲، ۰/۷۵ مولار سوکروز و آب برداری، علائمی از رشد را نشان ندادند. نتایج این مطالعه نشان داد که، مناسبترین اندام گیاه سوسن چلچراغ برای نگهداری در ازت مایع، دانه، مناسب- ترین پیشتیمار، سوکروز-آببرداری و مناسبترین روش، کپسوله کردن است.