سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بهمن معصومی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
پرویز معصومی – دبیرآموزش و پرورش میمندفارس
بهنام معصومی – دانشجوی دکتری حرفه ای
الهام معصومی – دانشجوی مهندسی مدیریت اجرایی

چکیده:

موضوع حفاظت ازمحیط زیست درحال حاضر یکی ازمهمترین مسائل درسطح جهان مطرح شده و درکانون توجه جامعه جهانی قرارگرفته است سالهای گذشته تلاشهای زیادی برای تدوین شاخصهایی به منظور بررسی عملکرد محیط زیستی کشورها صورت گرفته است که ازمهمترین آنها میت وان به شاخص پایداری محیط زیست ESI و شاخص عملکرد محیط زیستی EPI اشاره کرد که درحال حاضربه عنوان یکی ازمهمترین معیارها و ملاکهای بررسی عملکرد محیط زیستی کشورها درجهان مطرح شده است پایداری درعمل معادله ای است که بین ضرورت های زیست محیطی و نیازهای توسعه توسعه پایدار کلی نگری است که درآن ابعاد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و دیگر نیازهای بشری را دربرمیگیرد توسعه پایدار براورنده نیازها و ارمانهای انسانی نه فقط درکشور و یک منطقه بلکه تمامی مردم را درسراسر جهان درحال و آینده را دربرمیگیرد. براین مبنا توسعهپیادار مفهوم گسترده ای می یابد که همه جوانب زندگی انسانها را دربرمیگیرد.