سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

دکتر فرهاد نامداری – دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه لرستان
مهندس لیلا حاتموند – دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه لرستان
مهندس مریم نوری زاده – دانشکده فنی و مهندسی- دانشگاه لرستان

چکیده:

هدف اصلی این مقاله، پیاده سازی استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در حفاظت پشتیبان ناحیه گسترده سیستم های قدرت می باشد. در واقع، حاکم گردیدن یک سیستم حفاظتی هوشمند بر شبکه ی قدرت به منظور تشخیص وجود و یا عدم وجود خطا در این سیستم، محتوای مقاله را تشخیص می دهد.ایده پیشنهادی بر روی شبکه هشت شینه IEEE اعمال گردیده است. ورودی های شبکه عصبی، مقادیر موثر جریان های سه فاز هستند که توسط اندازه گیرهای شبیه سازی شده ابتدا و انتهای خطوط اندازه گیری شده اند. خروجی های شبکه عصبی نیز، تعیین محدوده خطا و نوع آن می باشند. برای دستیابی به داده های مورد نیاز جهت آموزش شبکه عصبی، سیستم قدرت مذکور در ابتدا در مح یط نرم افزار ATP شبیه سازی شده و مراحل آماده سازی سیگنال و شبیه سازی عملکرد شبکه عصبی نیز در محیط نرم افزار MATLAB صورت گرفته است.عصبی مصنوعی پس انتشار خطای انتخاب شده در تشخیص خطاهای داخل محدوده عملکرد سیستم حفاظتی به عنوان حفاظت پشتیبان در حفاظت ناحیه گسترده سیستم قدرت می باشد.