سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن سجاد زاده – دکترای طراحی شهری،عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی،گروه معماری و شهرسازی
سمانه روستایی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری،دانشگاه آزاد شعبه علوم و تحقیقات همدان
سمیه افشاری آزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری،دانشگاه آزاد شعبه علوم و تحقیقات همدان

چکیده:

ابنیه و بافتهای تاریخی امروزه به عنوان بخش مهمی از صنایع فرهنگی و گردشگری شناخته شده اند که حفاظت فیزیکی از آنها و ارتقا ء فرهنگ حفاظت، نقش بسیار مهمی را در توسعه پایدار در جوامع پیشرفته بازی می کنند این فضاها و بناها درجوامع توسعه نیافته یا درحال توسعه باگذشت زمان روند رو به فرسایش و نابودی را طی کرده و بامسائل و معضلات محیطی و پایداری گوناگونی روبرو شده اند و توان پاسخگویی به فعالیت ها و نیازهای جوامع امروزی را از نظر کارایی یا فعالیتی از دست داده اند اهمیت این بافت ها زمانی آشکارمی گردد که نگاهی حفاظت گرا به این فضاها درتوسعه پایدار درجوامع پیشرفته داشته باشیم بدون شک هریک از این فضاها درگذشته فضای تعاملات اجتماعی اقتصادی و فرهنگی درجامعه بوده و نقشی ح ائز اهمیت در زندگی شهروندان داشته اند.