سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

سیدمیثم سیدبرزگر – قطب علمی اتوماسیون و بهرهبرداری سیستمهای قدرت، دانشکده مهندسی برق،
شهرام جدید – قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت، دانشکده مهندسی برق،

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای آشکارسازی جزیره الکتریکی در شبکه توزیع با حضور منابع تولید پراکنده(DG) از نوع ژنراتور سنکرون پیشنهاد شده است . در این روش از اطلاعات مولفه توالی منفی ولتاژ، ولتاژ میدان ژنراتورسنکرون، نرخ تغییرات امپدانس توالی مثبت، ضریب اعوجاج هارمونیکی ولتاژ و شاخص های استخراج شده از تبدیل موجک موج ولتاژ استفاده شده است. به منظور دستیابی به روشی غیرفعال در آشکارسازی جزیره الکتریکی بدون نیاز به تنظیم حدود آستانه، روشهای تشخیص الگو در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است . دادههای به دست آمده از شاخصهای فوق در دو کلاس مجزا جزیره و غیر جزیره از طریق ماشین بردار پشتیب ان (Support Vector Machines) و شبکه عصبی آموزش داده می شوند . ارزیابی دقت روش پیشنهادی توسط نمونههای آزمایشی که در اثر وقوع انواع خطاهای متقارن و نامتقارن، تغییرات بار در نقاط مختلف، غیرخطی و جزیره شدن بر روی شبکه ۳۴ شینه تغییر یافته IEEEبه دست آمدهاند، عملکرد مطلوب شاخصهای مورد استفاده در آشکارسازی جزیره الکتریکی را نشان میدهد . در این مقاله شبیهسازیها با استفاده از نرم افزارMATLABانجام گرفته و نتایج آنالیز گردیده است.