سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجتبی نظام محله – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
مجتبی خدرزاده – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
حمید جوادی – دانشکده مهندسی برق- دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

در این مقاله الگوریتم حفاظت دیفرانسیل مبتنی بر اندازه – در گیری فازوری همزمان ولتاژ و جریان پایانهها توسطPMU خطوط انتقال جبرانشده ارائه خواهد شد. اساس عملکرد رله بر مبنای مدل گسترده خط انتقال و از قانون پیوستگی ولتاژ یک نقطه فرضی در طول خط استنتاج شده است . روابط ریاضی تاثیر هر یک از بخشهای سری، موازی و سری – ، موازی جبرانساز که به ترتیب می توانند نقشUPFC و STATCOM،SSSC را داشته باشند، بر اساس مدل حالتماندگار جبرانسازهای مذکور آورده شده است . الگوریتم پیشنهادی در برابر حضور و عدم حضور، تغییر نقطه کار و همچنین تغییر محل نصب جبرانساز در طول خط انتقال پاسخ مطلوبی ارائه میدهد. طرح مذکور با قابلیت انتخابگری و قابلیت اطمینان فوقالعاده، مشکلات حفاظتهای متعارف از جمله دیستانس را در م قابل تغییرات ناشی از جبرانسازها ندارد. جهت بررسی عملکرد رله دیفرانسیل پیشنهادی، یک سیستم قدرت نمونه جبران شده UPFC در محیط نرم افزارMATLAB/Simulinkشبیه سازی شده است و نتایج آنصحت روابط ریاضی و همچنین عملکرد بسیار مطلوب طرح حفاظتی پیشنهادی را تایید میکنند.