سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شهرزاد آینه چی – دانشجوی دکتری مرمت، مدرس دانشگاه
ساحل قاسمی – کارشناس ارشد معماری، مدرس دانشگاه

چکیده:

مداخلات حفاظتی از ارکان حفاظت میراث فرهنگی به شمار میروند و در این میان به نظر می رسد «اصل حداقل مداخله» به عنوان اصل بنیادین مداخله، در آثار، جایگاه ویژهای دارد. این پژوهش سعی دارد به بررسی مجموعه های صنعتی، کارخانه ها و کارگاه های معاصر ایران که هم اکنون تعداد اندکی از آنها موجود است و در حال حاضر با تخریب جدی مواجه شدهاند، بپردازد. در این پژوهش وضعیت موجود کارخانه های معاصر تهران با شناسایی عوامل داخلی (شامل نقاط ضعف و قوت) و عوامل خارجی (شامل فرصتها و تهدیدها) به روش SWOT تحلیل گردیده و درنهایت با در دست داشتن تأثیر هر عامل مؤثر، با استفاده از تجزیه و تحلیل آنها ، استراتژی های مناسب ارائه گردیده است. این پژوهش ازنظر روش تحقیق میدانی، توصیفی- تحلیلی و ازنظر هدف کاربردی است. این نوشتار در پی بررسی این است که آیا مرمت و احیای کارخانه های معاصر تهران بعنوان بخشی از میراث صنعتی معاصر ایران می تواند زمینه ای برای پذیرش کاربری های متناسب با مجموعه داشته باشند. در نهایت نتیجه گیری می شود که در ایران احیای میراث صنعتی و آن بخش از بناها با پیشینه غنی از معماری معاصر که در معرض تخریب هستند می تواند در راستای جلوگیری از متروک ماندن و ساماندهی وضع موجود مجموعه ها جهت توسعه صنعت گردشگری قرار گیرد.