سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سجاد آستانی – مهندسی محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان عضو باشگا پژوهشگران
الهام رنجبرضرابی – مهندسی محیط زیست،دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان عضو باشگا پژوهشگران

چکیده:

علیرغم رشد روزافزون علم و اگاهی جوامع بشری نسبت به شناخت و اهمیت محیطهای طبیعی تالابها هنوز کمتر مورد توجه ودرک واقعی قرارگرفته اند و شناخت عمیق از اهمیت کارکرد و حساسیت این زیستگاههای حیاتی و متنوع بسیار اندک است تالابها از جمله مهمترین عرصه هیا زیست در جهان می باشند که بهدلیل تنوعزیستی منحصر به فرد نقش کنترلی در سیستمهای هیدرولوژیک حجم زیست توده تولیدی، تعدیل درجه حرارت، کنترل بیولوژیک امراض و بیماریها تامین کننده زیست گاه حیات وحش و ابزیان نقش ارتباطی و حمل و نقل تامین کننده آب برای کشاورزی اهمیت های چند جانبه توریستی و تفرجی ارزشهای بیشمار علمی پژوهشی و زیباشناختی دارند اهمیت و ارزش یک تالاب با توجه به موجودیت و نقشی که در حیات اجتماعی اقتصادی فرهنگی کشاورزی و سیاسی جامعه دارد و تاثیر آن برحیات چرخه اکولوژیکی امری مشهود است تالاب شیرین سو در استان همدن و هممرز با استان زنجان یکی از اکوسیستمهای ابی غنی غرب ایران است. این منطقه با دارا بودن سیمای طبیعی خاص و فون و فلور قابل توجه متاسفانه بهعلت صدمات ناشی از کشاورزی و دامداری غیرپایدار فعالیت معدن سنگ بالا دست و رهاسازی پساب ان در منطقه و … صدمات جبران ناپذیری را متحمل گشته است دراین مقالهبه بررسی منشا الودگی آب و همچنین رسوبات این تالاب پرداخته خواهد شد و در نهایت به راهکارهای کنترلی در جهت حفظ این تالاب می پردازیم.