سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اسماعیل اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروج
محمد اسماعیلی – دانشجوی مهندسی مکانیک، دانشگاه یاسوج
مهدی فاضلی – دانشجوی دکتری مهندسی کامپوتر دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله پس از بررسی روشهای پیشین، روشی کاملا جدید ارائه شد تا از دادههای DVD) CDدر مقابل خشها حفاظت کند.این روش، نرمافزاری بوده و نیاز به سختافزار اضافی ندارد روش مذکور توانایی مقابله با انواع خشها(سطحی یا عمقی) را داشته ودر مواجه با تعداد بسیار بالایی از خشها میتواند از گم شدن حتی یک بایت هم جلوگیری کند. اکثر روشهای قبلی حالت درمان ی دارند یعنی پس از ایجاد خش سعی در برطرف کردن آن دارند این روشها اکثرا فیزیکی هستند. اما روش جدید حالت پ یشگ یری دارد بدین صورت که روش ذخیرهسازی رویCD را به گونهای تغییر میدهیم تا در زمان بروز خش، از گم شدن اطلاعات جلوگ یری بعمل آوریم. برای نیل به این هدف رفتار خش را بررسی کرده و درک درستی از آن پیدا میکنیم. رفتار خش را پیش بین ی کرده و چیدمانهایی از دادهها( با ایجاد افزونگی) طراحی میکنیم تا در صورت ایجاد خش بر رویCD اطلاعات قابل بازیابی باشند.