سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران
حسین امیری – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

رشد جمعیت و گسترش علوم وفنون باعث برداشت بی رویه از منابع طبیعی شده که این امر منجربه مخاطره انداختن محیط زیست گردیده است. بنابراین دل نگرانی برای محیط زیست و طبیعت مرتباً در حال افزایش است. توسعهپایدار عرصه نوینی است که همزمان سیاست و فرهنگ را مورد توجه قرار داده و بر رونق اقتصاد و تجارت تأکید می ورزد، و همچنین از محیط زیست، همزیستی با طبیعت و حقوق برابر انسان ها حمایت می کند. به عبارت دیگر توسعهی پایدار راتوسعه ای که نیازهای کنونی جهان را تأمین کند، بدون آنکه توانایی نسل های آینده را در بر آوردن نیازهای خود به مخاطرهافکند و اینکه توسعه ی پایدار رابطه متقابل انسان ها و طبیعت در سراسر جهان است، را تعریف کرده اند. به همه محیط هایی که زندگی در آن جریان دارد محیط زیست، و حفاظت محیط زیست به هر گونه عملیاتی که برای نگهداریمحیط زیست با جلوگیری از تخریب آن صورت می گیرد، گفته می شود. حفاظت از محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از سه رکن اساسی توسعه ی پایدار شناخته شده است. این مقاله با هدف بررسی ارتباط بین حفاظت از محیطزیست و توسعه پایدار با استفاده از مطالعه مروری به این نتیجه دست یافت که آموزش های رسمی و غیر رسمی مسائلزیست محیطی از طریق رسانه های گروهی یک راهکار اساسی حفاظت از محیط زیست در راستای توسعه پایدار می باشد.