مقاله حضور ژن DBAT و تولید داروی ضدسرطان تاکسول در قارچ های اندوفیت جداسازی شده از گیاه سرخدار بومی ایران (Taxus baccata) در شرایط درون شیشه ای که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۲ در فیض از صفحه ۲۵۵ تا ۲۶۰ منتشر شده است.
نام: حضور ژن DBAT و تولید داروی ضدسرطان تاکسول در قارچ های اندوفیت جداسازی شده از گیاه سرخدار بومی ایران (Taxus baccata) در شرایط درون شیشه ای
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تاکسول
مقاله داروی ضد سرطان
مقاله سرخدار
مقاله قارچ اندوفیت
مقاله ژن DBAT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سیفی مقصود
جناب آقای / سرکار خانم: ناظری سنبل
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی جلال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: تاکسول یک داروی ضدسرطان با منشاء گیاهی است که به طور گسترده برای درمان انواع مختلف سرطان استفاده می شود. روش های استخراج سنتی تاکسول از گونه های سرخدار بسیار سخت و هزینه بر است. بنابراین، بررسی منابع جایگزین برای این داروی با ارزش ضروری به نظر می رسد.
مواد و روش ها: در این تحقیق قارچ های اندوفیت از پوست سرخدار بومی ایران (Taxus baccata) جداسازی شدند. ایزوله ها در محیط PDB (Potato Dextrose Broth) کشت داده شده و به مدت ۲۱ روز انکوبه شدند. DNA ژنومی نمونه ها استخراج گردید و حضور ژن DBAT (10-داستیل باکاتین استیل ترانسفراز یکی از ژن های کلیدی در مسیر بیوسنتزی تاکسول، با استفاده از واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) بررسی شد. عصاره گیری از کشت مایع قارچ های حاوی ژن DBAT انجام شده و تولید تاکسول در آنها به وسیله روش کروماتوگرافی لایه نازک بررسی گردید.
نتایج: در مجموع ۶۰ ایزوله قارچ اندوفیت از سرخدار بومی ایران جداسازی گردید. حضور ژن DBAT در ۲۲ ایزوله تائید شد. نتایج کروماتوگرافی لایه نازک تولید تاکسول را در محیط کشت برخی از ایزوله ها به اثبات رساند.
نتیجه گیری: در برخی از قارچ های جداشده از سرخدار ایرانی حضور ژن مسیر بیوسنتزی و هم چنین تولید تاکسول به اثبات رسید. این نتایج نشان داد که قارچ های اندوفیت مولد تاکسول سرخدار می توانند منبع جایگزین مناسبی برای تامین تاکسول باشند. مطالعات تکمیلی در این مورد درحال انجام است.