سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا عسکری طاری – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه معماری، قزوین، ایران
ساناز لیتکوهی – دکترای معماری، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

چکیده:

انسان ذتا موجودی اجتماعی است و برای دیدار و تعاملات اجتماعی نیاز به فضاهایی فعال و امن به غیر از محیط خانه و محل کار دارد. با توجه به اینکه ارتقاء اجتماعی و فرهنگی جامعه نیز تحت تاثیر از وجود فضاهایی خارجی و عمومی برای برقراری ارتباطات اجتماعی مطلوب می باشد و نظر به اینکه در جوامع امروزی مسائل اقتصادی و مشغله های کاری عامل دور شدن مردم از حضور در فضاهای شهری شده اند و همین طور کمبود فضاهای عمومی پاسخده در شهر ها و بخصوص شهر تهران دلیل محکمی است تا با هدف دستیابی به مبانی و مولفه های تاثیر گذار بر فضاهای شهری پویا و مورد نیاز جامعه با توجه به مسائل روانشناسی محیط و علوم رفتاری ،این مقاله ارائه گردید. و بر روش اسنادی و تحلیلی با استفاده از پرسشنامه ای اچ پی (AHP) برای شناسایی عوامل محیطی تاثیرگذار و برتعاملات اجتماعی استوار می باشد. نتیجه مطالعات نشان می دهد، توجه به کارایی و کیفیت مناسب و بالای چنین فضاهایی که بر روابط اجتماعی تاثیر گذار می باشند، حائزاهمیت است. و ایجاد فضا و بستری مناسب برای برقراری تعاملات شهروندان و ارتباط مؤثر بین محیط و انسان نیز از نیازهای برتر شهروندان می باشد. که برای دستیابی بدان می بایست در مطالعات و طراحی ها، مؤلفه های مختلفی همچون مسائل تقویت کننده روابط اجتماعی، عوامل تأثیرگذار محیط کالبدی بر رفتار انسان، مسائل روانشناسی محیط، تنوع فضایی که منجر به سرزندگی و پویایی فضا گردد ، توجه ویژه ای نمود.