سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده سمیه موسوی – کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی دانش آموخته دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشت

چکیده:

از جمله عوامل کمرنگ بودن حضور زنان در عرصه های مدیریتی و مشاغل کلیدی، موضوع جنسیت است. در ایران مانندبسیاری از کشورهای جهان سوم حضور زنان را در بسیاری از مشاغل مؤثر و مفید نمی دانند. این روند در اکثرفعالیت های تولیدی بلاخص در بخش کشاورزی که قطب اصلی اقتصاد کشور می باشد نیز چنین است . زنان نیروی عمده برای ایجاد تحول و منبعی بالقوه برای پیشبرد اقتصاد روستایی و افزایش هر چه بیشتر نرخ رشد تولیدات مواد غذاییمی باشند. آگاهی روز افزون نسبت به نقش این قشر در فرآیند تولید و لزوم مشارکت گسترده تر آنان در روند توسعه اجتماعی و اقتصادی سبب شده است در سیاست های نوین ملی، محلی و روستایی از فعالیت های آنان حمایت وپشتیبانی بیشتری به عمل آید. پس مشارکت آنان در برنامهریزی های توسعه کشاورزی، ضمانت اجرایی طرح را بالا برده و از به هدر رفتن اعتبارات، منابع و امکانات جلوگیری میشود