سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد سهرابی – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه کردستان
شهین فخرایی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه کردستان
فاتح سهرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه کردستان
ناهید وکیلی – دانشجوی کارشناسی روانشناسی، دانشگاه پیام نور سنندج

چکیده:

هدف مطالعه ی حاضر بررسی خصوصیات روانسنجی نسخه ی فارسی دو مقیاس حضور ذهن و یک مقیاس اهمالکاری، بررسی رابطه ی آنها، و نیز گنجاندن ابعاد گوناگون حضور ذهن در درمان شناختی بود. ابتدا خصوصیات روانسنجی پرسشنامه ها و رابطه ی حضور ذهن و اهمالکاری بررسی شد. در قسمت بعدی، اثربخشی مداخله ی درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر حضور ذهن چند-بعدی به روش مطالعه ی موردی بررسی شد. نتایج نشانگر خصوصیات خوب آزمونها و همبستگی منفی حضور ذهن با اهمالکاری بود. نتایج بررسی موردی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر حضور ذهن چند-بعدی را در کاهش مشکلات مراجعان نشان داد.