سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

ریباز قربانی نژاد – دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس تهران
طهمورث حیدری موصلو – کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

منطقه خلیج فارس، این منطقه عربی – ایرانی با تأمین بخشی عظیمی از انرژی مورد نیاز جهان و موقعیت ژئوپلیتیک آن از دیرباز مورد توجه قدرتهای جهانی مثل ایالات متحده آمریکا بوده و تلاش برای اعمال سلطه و حفظ نفوذ در این منطقه به یکی از س یاست های راهبرد ی آنها تبد یل شده است . لذا اقتصا د آمریکا به شدت به وضع یت نفت و انرژ ی منطقه حساس و وابسته است. تضمین امنیت چرخه عرضه و تقاضای نفت،دس تیابی به منابع ارزان و فراوان نفت و انرژی از یک سو و از سوی دیگر مبارزه با تروریسم و غیره از جمله راهبردهای اصلی ایالات متحده آمریکا در ای ن خصوصاست. هدف مقاله حاضر آن است که با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و استفاده ازمنابع کتابخانه ای، از یک سو به بررس ی اهمیت منطقه خلیج فارس و حضور ایالات متحده آمریکا در منطقه پرداخته و از سوی دیگر اهداف و استراتژی ایالات متحده آمریکا را در این منطقه ژئوپلیتیکی بیان دارد