سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین غیاثیان – استادیار دانشکده عمران دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی سیه بازی – کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر تغییرات پارامترهای مقاومت برشی خاک ( C, φ) در تسلیح خاک به روش میخکوبی (Soil Nailing)، بر روی نیروی کششی ایجاد گردیده در میخها پرداخته می شود. تاثیر پارامترهای مذکور در دو حالت استاتیکی و دینامیکی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است. تحلیلهای صورت گرفته به روش عددی تفاضل محدود، توسطنرم افزارFlac(ver. ( 4 و به صورت دو بعدی می باشد. ابتدا نتایج حاصل از نرم افزار با نتایج بدست آمده از یک مطالعه موردتمام مقیاس میخ کوبی شده در سیاتل واشنگتن، مقایسه گردیده است. پس از حصول اطمینان از صحت عملکرد نر مافزار، تحلیلهای مختلف استاتیکی و نیز تحلیل دینامیکی تحت تأثیر تاریخچه شتاب زلزله ناغان صورت گرفته، رفتار و میزان نیروهای ماکزیمم کششی ایجاد گردیده در دو حالت مقایسه گردید