سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسلم منصوری نژاد – دانشجوی دکتری سازه های آبی
شایان سبزی وند – مدیرعامل شرکت مهندسین مشاورسبز اب اروند
محسن سلیمانی باورصاد – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

دراین تحقیق معادلات شاخص درمورد تعیین سرعت سقوط رسوبات دردو ایستگاه گتوند و اهواز جمع آوری و مورد بررسی و مقایسه قرارگرفتند درتمام مطالعات مذکور پارامترهای موثر درتعیین سرعت سقوط ذرات یکسان می باشند بنابراین به منظور همسان سازی و تسهیل در مقایسه معادلات تمامی آنها بصورت ترکیبی ازاعداد بی بعد رینولدز Re و قطرموثرd مرتب شده اند پس از محاسبه سرعت سقوط ذرات ازفرمولهای مختلف و تعیین D* Re* آنها و با توجه به معادله Re=aD*B با استفاده ازرگرسیون ضرائب ثابت a,b برای دو رودخانه کوهستانی و هموار بدست آمد نتیاج نشان میدهد که درتمامی فرمولها بجز فرمول یالین که با دیگر فرمولها اختلاف فاحشی داشته و ازنتایج محاسبات حذف شده دردیگرفرمولها بطور تقریبی a,b های مشابهی بدست آمده است