سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حجت سلیمانی فرد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
علی شیرافروس – عضو هیات علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
منا گلابی – دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در این تحقیق میزان حساسیت تبخیروتعرق گیاه مرجع نسبت به پارامترهای مؤثر بر آن مانند تابش برون زمینی، فشاربخار، ضریب رطوبتی، فشارهوا، شیب منحنی فشاربخار، دما، سرعت باد، رطوبت و میزان بارندگی مورد بررسی گرفت. بدین منظور از داده های ۲۲ ساله ایستگاه هواشناسی مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول و شبکه عصبی مصنوعی استفاده گردید. به منظور کاربرد شبکه عصبی از نرم افزار Qnet2000 که قابلیت تعیین درصدتأثیرگذاری پارامترهای ورودی را بر خروجی دارد، استفاده گردید. نتایج نشان دهنده توانایی مناسب شبکه های عصبی مصنوعی در شبیه سازی تبخیرتعرق با دقتی بیش از ۹۰ % می باشند. همچنین نتایج نشان دادند که از میان پارامتر های ورودی میانگین دمای هوا بیشترین و فشار هوا کمترین تأثیر گذاری را بر میزان تبخیر وتعرق گیاه مرجع دارد.