سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عبداله احمدنژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان
راضیه ملائی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدفرهاد موسوی – استاد گروه مهندسی آب دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

یکی از راههای از دسترس خارج شدن آب در مناطق مختلف ایران، تبخیر تعرق میباشد. تبخیر تعرق از مهمترین مولفههای چرخه هیدرولوزیک، بر میزان آب مورد نیاز گیاهان و مدیریت منابع آب منطقه اثرگذار بوده و شاخصی است از تغییرا ت اقلیمی که هر گونه تغییر در متغیرهای اقلیمی بر میزان آن اثرگذار است. بنابراین آنالیز حساسیت تبخیر تعرق مرجع به – تغییرات پارامترهای اقلیمی، در تعیین روابط بین شرایط اقلیمی و تغییرات تبخیر تعرق و در نتیجه در مدیریت منابع آب -منطقه مؤثر میباشد. در این مطالعه، سعی شده است که حساسیت تبخیر تعرق به تغییرات متغیرهای اقلیمی در منطقه – اصفهان با اقلیم استپی و شهرکرد با اقلیم سرد و مرطوب مورد مطالعه قرار گیرد. که بدین منظور، معادله فائو پنمن- – مانتیث برای محاسبه تبخیر تعرق مرجع استفاده شد و حساسیت تبخیر تعرق نسبت به تغییرات دما، سرعت باد و رطوبت نسبی در محدوده تغییرات ۲۰± درصدی هر یک از متغیرها، با استفاده از دادههای اقلیمی ۰۲ ساله ۲۰۰۵-۱۹۷۶ بررسی شد. نتایج نشان داد که در هر دو ایستگاه، نقش دمای بیشینه و سرعت باد در فصل گرما، همچنین در اقلیم اصفهان، رطوبت نسبی و دمای بیشینه و در اقلیم شهرکرد، رطوبت نسبی و سرعت باد در فصل سرما از سایر پارامترهای اقلیمی مهمتر است