مقاله حساسیت محافظه کاری حسابداری نسبت به کیفیت حسابرسی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در دانش حسابداری از صفحه ۱۴۹ تا ۱۷۲ منتشر شده است.
نام: حساسیت محافظه کاری حسابداری نسبت به کیفیت حسابرسی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله محافظه کاری حسابداری
مقاله کیفیت حسابرسی
مقاله کیفیت سود
مقاله اهرم بازار و درصد تقسیم سود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این پژوهش به بررسی حساسیت محافظه کاری حسابداری نسبت به کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نمونه ای به تعداد ۱۵۵ شرکت در دوره زمانی ۶ ساله از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ پرداخته است. در این پژوهش، برای اندازه گیری محافظه کاری حسابداری از الگوی رابطه سود و بازده استفاده گردید. برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی از متغیر مجازی اندازه حسابرس استفاده شده است، بدین ترتیب که در صورت حسابرسی شدن توسط سازمان حسابرسی، مقدار یک و در غیر این صورت، مقدار صفر خواهد گرفت. استدلال آن، اندازه و بزرگی سازمان حسابرسی در قیاس با سایر موسسات حسابرسی است. در راستای آزمون فرضیه ها از روش رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین محافظه کاری حسابداری و کیفیت حسابرسی وجود دارد. این بدان معنی است که وجود حسابرس بزرگ منجر به اعمال محافظه کاری بیشتری خواهد شد. متغیر درصد تقسیم سود نیز اثرگذاری مثبتی بر این رابطه دارد، در حالی که متغیرهای کیفیت سود و اهرم بازار اثرگذاری معناداری نداشتند.