مقاله حساسیت سویه های مختلف قارچ کاندیدا قبل و بعد از تابش اشعه اولتراویوله نسبت به ایتراکونازول، فلوکونازول و آمفوتریسین B که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان از صفحه ۵۳ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: حساسیت سویه های مختلف قارچ کاندیدا قبل و بعد از تابش اشعه اولتراویوله نسبت به ایتراکونازول، فلوکونازول و آمفوتریسین B
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قارچ
مقاله کاندیدا
مقاله اشعه اولتراویوله
مقاله ایتراکونازول
مقاله فلوکونازول
مقاله آمفوتریسین B
مقاله مقاومت دارویی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی علی
جناب آقای / سرکار خانم: تشفام مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: تیموریان شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: عدیمی پروانه
جناب آقای / سرکار خانم: بشاشتی محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: اشعه اولتراویوله (UV) به عنوان یک ضدعفونی کننده قوی مطرح است. عفونت ناشی از گونه های مختلف مقاوم قارچی در بیماران منجر به برگشت بیماری با شدت بیشتر می شود. این مطالعه به منظور ارزیابی تست حساسیت دارویی سویه های مختلف قارچ کاندیدا قبل و بعد از تابش اشعه اولتراویوله نسبت به داروهای ایتراکونازول، فلوکونازول و امفوتریسین B انجام شد.
روش بررسی: این مطالعه ازمایشگاهی روی ۱۲ سوش قارچ کاندیدا جدا شده از بیمار طبق روش (NCCLS M27-A) انجام شد. نمونه ها با سالین استریل به صورت سوسپانسیون درامدند و جذب نوری با اسپکتروفوتومتر در طول موج ۵۳۰ نانومتر خوانده شد. رقت های سریالی ۱۶-۰٫۰۳۱۳mg/ml برای ایتراکونازول و امفوتریسین B و ۱۲۸-۰٫۰۳۱۳mg/ml برای فلوکونازول تهیه گردید و حداقل میزان مهارکنندگی (MIC) بعد از ۴۸ ساعت انکوباسیون در دمای ۳۵ درجه سآنتی گراد تعیین شد. اشعه UV به مدت ۱، ۲، ۵، ۱۰، ۶۰، ۹۰، ۱۲۰ ثانیه در فاصله یک متری به قارچ ها تابانده شد و MIC تعیین گردید.
یافته ها: بیشترین MIC قبل از تابش UV در استفاده از فلوکونازول با میزان بیش از ۱۲۸mg/ml مشاهده شد. بعد از تابش UV میزان MIC برای سه داروی مورد مطالعه کاهش یافت؛ به طوری که بعد از ۱۰ ثانیه MIC برای داروهای ایتراکونازول و امفوتریسین B بیش از ۰٫۰۳۱۳mg/ml تعیین شد. MIC فلوکونازول بعد از ۶۰ ثانیه تابش اشعه اولتراویوله بیش از ۰٫۰۳۱۳mg/ml بود. با مقایسه MIC قبل و بعد از تابش اشعه اولتراویوله، داروهای مختلف سبب کاهش اماری معنی داری نسبت به قبل از تابش UV گردید (P<0.05).
نتیجه گیری: اشعه UV باعث کاهش MIC سویه های قارچی کاندیدا نسبت به داروهای ایتراکونازول، فلوکونازول و امفوتریسین B می گردد.