مقاله حساسیت ارقام سیب زمینی به بیماری پژمردگی فوزاریومی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در گیاه پزشکی از صفحه ۱۰۷ تا ۱۱۹ منتشر شده است.
نام: حساسیت ارقام سیب زمینی به بیماری پژمردگی فوزاریومی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارقام
مقاله پژمردگی فوزاریومی
مقاله Fusarium oxysporum f.sp. Tuberose
مقاله سیب زمینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهانی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی رسول
جناب آقای / سرکار خانم: نصرالهی نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی شیما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژمردگی فوزاریومی سیب زمینی Fusarium oxysporum f.sp. tuberosi، یک بیماری مهم سیب زمینی است، که باعث زیان و کاهش قابل ملاحظه ای در تولید می شود. منابع ژنتیکی مقاومت، بهترین روش کنترل بیماری است. در این تحقیق، عکس العمل ۱۸ رقم سیب زمینی با استفاده از طرح فاکتوریل با ۴ تکرار در شرایط گلخانه ای مورد ارزیابی قرار گرفت. زمانی که ارتفاع گیاهچه ها به ۱۵ سانتی متر رسید با سه جدایه F. oxysporum ریشه ها ب ه میزان ۱۰۰ میلی لیتر از سوسپانسیون (۱۰۵× ۴ اسپور در هر میلی لیتر) در دو نوبت تلقیح گردیدند. ده روز تا یک ماه بعد از تلقیح ارقام، بر اساس شاخص علائم ظاهری بیماری، طول نکروز در آوندها، ارتفاع ساقه و طول ریشه ها ارزیابی شدند. بین پارامترها، اختلاف معنی داری در سطح ۱% وجود داشت. بیشترین مقدار همبستگی در روش ارزیابی مربوط به طول نکروز در آوندها (r –0.86)، طول ریشه ها ((r –0.75، شاخص علائم ظاهری ((r –0.73 و ارتفاع ساقه ها (r –0.69) بود. بین ارقام، اختلاف معنی داری وجود داشت (p 0.01) براساس طول نکروز در آوندها، ارقام در ۵ گروه قرار گرفتند. ارقام گوریکان، تیوا، دیامونت، مارفونا، بارکا، آئولا و مورن در گروه بسیار حساس و ارقام اولوا، فولوا و آلوا درگروه متحمل قرار گرفتند.