سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مریم السادات طباطبائیان – عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مرکز گلپایگان

چکیده:

امروزه فناوری های موجود فرآیند ایجاد ارزش در شرکت ها را دستخوش تغییر کرده و همانند گذشته صورت های مالی برای سرمایه گذاری از اهمیت چندانی برخوردار نمی باشد. در حالیکه این تغییرات تهدیدجدی برای دوام حسابرسی محسوب م یشود، فرصت های جدیدی را نیز برای حسابرسان جهت ادامه کار ایجاد نموده است. انجمن حسابداران رسم ی آمریکاAICPA)و حسابداران خبره کانادا CICA) حسابرسی مستمر را نوعی از خدمات اعتباردهی معرفی نموده اند که به طور دائم ی انجام م ی شود و با حسابرسی صورت های مالی سالیانه متفاوت است. حسابرسی مستمر روشی است که حسابرسان مستقل راقادر م یسازد تا اظهارنظر خود را درباره یک موضوع خاص ارائه نمایند. این امر با به کار گیری مجموع های از گزارش های حسابرسی در باره وقایع با اهمیت و برجسته ب ه طور همزمان و در مدت کوتاه ی انجام م یشود. از این رو حسابرسی مستمر م یتواند موانع و مشکلات فنی با اهمیتی را نیز با خود به همراه آورد