سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

محمد صیادی – کارشناس ارشد حسابداری
عباسعلی حق پرست – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

فروپاشی شرکت های بزرگ مانند انرون، توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی وتوجه جدی به اصول آن در مورد پیشگیری از این فروپاشیها جلب کرده است. سرمایه گذاران درمواردی میتوانند متمایل به خرید سهام در بازارهای سهام بیرونی شوند که احساس کنند استانداردهایجهانی حاکمیت شرکتی که در سطح بینالمللی قابل درک و پذیرش هستند رعایت شده است. در این رابطه سازمان توسعه و همکاری اقتصادیOECD) به افزایش توسعه بازارهای سهام سراسر دنیا و به حرکت در جهت یکپارچگی بازار سرمایه نیز کمک میکند. از طرفی بحرانهای مالی شرکتی در سراسر دنیا و به دنبال آن سقوط بازارهای سهام نقش خدماتاعتباردهی و حسابرسی را برجسته تر کرده اند. هرچند یکنواخت سازی استانداردهای حسابرسی و رویه های مورد عمل در میان حسابرسان در سراسر دنیا طی دهههای گذشته در مقایسه با یکنواختسازیاستانداردهای گزارشگری مالی مورد توجه کمتری قرارگرفته است، اما دغدغههای اخیر پیرامون بازگرداندن اطمینان سرمایهگذار در بازارهای جهانی، مفاهیم حسابرسی بینالمللی و حاکمیت شرکتی را جدیتر مطرح کرده است. در این مقاله ضمن پرداختن به مفاهیم حاکمیت شرکتی با رویکرد بین المللی و حسابرسی بینالمللی ارتباط آن ها تشریح م یشود