سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سامان محمدی – دانشجوی دکترای حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران
سحر زارع – کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه شیراز، ایران
مرضیه اقسامی – دانشجوی کارشناسی ارشدحسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،ایرا

چکیده:

باگسترش علوم وتخصصی شدن مشاغل،نقش نیروی انسانی توانمند به عنوان سرمایهای ارزشمند،غیرقابل انکارشده است، به گونهای که امروزه ارزش سازمان تا حد زیادی با ارزش منابع انسانی آن مرتبط بوده و بهم پیوند خورده است. لذا با توجه بهاهمیت روز افزون عامل انسانی در سازمانها و در فرآیند کسب و کار، اداره بهتر منابع انسانی تحت اختیار خود ضرورت تعیین و برآورد ارزش واقعی خدماتی بیش از پیش احساس میگردد که توسط این عامل مهم ارائه میشود. سیستمحسابداری منابع انسانی، به عنوان ابزاری توانمند، زمینه تحقق این مهم را فراهم میسازد.این مقاله، ابتدا به بیان مفهوم حسابداری منابع انسانی و پیشینه آن، سپس به تشریح تفاوتهای آن با سیستم سنتی حسابداری و درنهایت به تشریح یکی از مدلهای رزشگذاری منابع انسانی و نیز نحوه گزارش آن میپردازد.