سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

علیرضا حسن ملکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز، گروه حسابداری ، بندرگز،ایران
حجت آهنی –

چکیده:

یکی از مباحث جدید در دانش حسابداری، نگرش نوین به منابع انسانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل مولد درایجاد درآمد موسسات است. در این مبحث، ارزش اقتصادی منابع انسانی به مثابه دارایی با اهمیت موسسه تلقی وامکان ارایه آن در صورت های مالی مطرح می گردد.حسابداری منابع انسانی عبارت است از:شناسایی و ارزیابی منابع انسانی موسسه و گزارشگری به اشخاص ذینفع در این تعریف سه بخش اساسی پیرامون منابع انسانی وجوددارد: -۱ شناسایی: تشخیص کمیت و کیفیت آن و تهیه آمار مناسب. ۲-ارزیابی: اندازه گیری ارزش اقتصادی و تعیین میزان مالی آن. ۳-گزارشگری : تنظیم و ارایه گزارش های مالی مناسب در مورد آن.به نظر میرسد به منظور حصول اهداف ذیل باید حسابداری منابع انسانی جنبه های کمی و عملی پیدا کند: ( ۱) ثبت ارزش اقتصادی انسان در گزارشهای مالی ۲) احتساب سرمایه گذاری یک سازمان در منابع انسانی خود ۳افزایش کارآیی مدیریت منابع انسانی و ایجاد امکاناتی برای ارزشیابی خط مشی های پرسنلی نظیر برنامه های ( آموزشی و توجیهی ۴) ارزیابی منابع انسانی یک سازمان از نظر حفظ شدن، تحلیل رفتن و یا توسعه یافتن . ۵ شناسایی سود غیر عملیاتی و بهره وری ایجاد شده ناشی از سرمایه گذاری در منابع انسانی. ۶) محاسبه میزان ارزشی که منابع انسانی در سایر منابع مالی و فیزیکی یک سازمان ایجاد می کند