سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای پژوهشها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عبدالحسین برشد – عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی طبرستان
امین کوزه گر – کارشناسی ارشد مدیریتدولتی- مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
بهناز امیری لرگانی – کارشناسی ارشد مدیریتدولتی- مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

حسابداری منابع انسانی به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت مورد استفاده قرار می گیرد . در این راستا حسابداری منابع انسانی در تهیه و ارائه اطلاعات مورد نیاز مدیران برای بهره مندی از منابع انسانی، روشی را برایارزیابی عملکرد مدیران و تخصیص کارآمد منابع انسانی فراهم میکند. حسابداری منابع انسانی یکی از مباحث جدید در دانش حسابداری، نگرش نوین به منابع انسانی به عنوان یکی از موثرترین عوامل مولد در ایجاد درآمد مو سساتاست. در این مبحث، ارزش اقتصادی منابع انسانی به مثابه دارایی با اهمیت موسسه تلقی و امکان ار ایه آن در صورتهای مالی مطرح میگردد. با توجه به گسترشرقابتبین شرکتها و پی بردن موسسات به اهمیتمنبع انسانی بهعنوان عامل استراتژیکسازمانها و نیازمدیریتبه اطلاعات برای تصمیمگیری، تعیین ارزشای ن منبع سالهاست که مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با هدفبررسی حسابداری منابع انسانی و معیارهای سنجشو ارزیابی آن ابتدا به بی ان مفاه یمی از حسابداری منابع انسانی، اهمیتو کاربرد و معرفی روشهای ارزیابی آن خواهد پرداخت و در نهای تجمع بند ی از مباحثارائه خواهد نمود