سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سعید لازمی چلک – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی
سعید محمدنژاد – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد نقده

چکیده:

یکی از جدیدترین بحثهای دانش حسابداری در مورد حسابداری منابع انسانی میباشد که منابع انسانی را به عنوان داراییهای باارزش سازمان برای رسیدن به اهداف سودآوری و خلق ارزش برای شرکت در نظر میگیرد.عصر صنعت و تفکر خالص صنعتی سپری شده و اکنون دورهی اقتصاد مبتنی بر دانش است و سرمایههای انسانی در سازمانهای دانش محور نقش واهمیت ویژهای پیدا نموده است. در این میان، حرفهی حسابداری و حسابداراننقش مهمی برای یافتن راههای مؤثر جهت کنترل و اندازهگیری و سنجش منابع انسانی به وسیلهی مدلها و روش- های ارزیابی این سرمایهها و در نهایت گزارشگری اطلاعات مربوط به منابع انسانی را بر عهده دارند. در این مقالهضمن تعریف مفاهیم و اصطلاحات منابع انسانی، اهمیت منابع انسانی و همچنین روشهای اندازهگیری و مدلهایی برای اندازهگیری پولی ارزش منابع انسانی و روشهای گزارشگری این داراییهای باارزش آورده شده است تاسازمانها و واحدهای تجاری این داراییهای با ارزش را در صورتهای مالی گزارش کرده و اطلاعات بیشتر وکاملی را در اختیار ذینفعان و سایر استفاده کنندگان جهت اخذ تصمیمات بهینه قرار دهند