سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

سلمان بیک بشرویه – دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران
مصطفی ایزدپور – کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

این مقاله به معرفی بخشی از ابعاد وسیع حسابداری مصرف منابع به عنوان تکنیک نوین حسابداریمدیریت و مدیریت بهای تمام شده می پردازد. شواهد و مبنای تئوریکی این تکنیک جدید حسابداریمدیریت نشان می دهد که با شناسایی منابع و ردیابی دقیق اقلام بها در این تکنیک، وظیفه نهاده شده برحسابداری مدیریت نسبت به تکنیک های پیشین در این زمینه، هم چون بها یابی بر مبنای فعالیت، باکارایی بیشتری ایفا خواهد شد و این امر در جهان رقابتی فعلی که از یک سو بهای تمام شده در تعیینقیمت محصولات و از سوی دیگر در ارزیابی عملکرد مدیریت سودمند است، بی شک مفید واقعخواهد شد. در این راه ابتدا علل پیدایش این تفکر و ریشه های تاریخی این سیستم نوین بیان شده ومشکلاتی که سیستم های قبلی حسابداری مدیریت با آن روبرو بودند تشریح خواهد شد. سپس نحوهتهیه صورت سود و زیان در این روش ارائه و در نهایت با بیان طریقه بودجه بندی در این تکنیک ومزایای این روش نسبت به سایر تکنیک های بها یابی و مدیریت بها،کار به اتمام می رسد.