سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدتقی شیخی – استاد و عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهراء

چکیده:

هدف این مقاله، ارائه تصویری از رابطه بین جامعه شناسی و موضوع (علم) حسابداری است. دراین راستااهمیت ارزیابی شاخص های اجتماعی که همواره در حال تغییرند، مورد ارزیابی قرار گرفتهاست ؛ به نحوی که پیآمدهای آن به لحاظ اجتماعی و اقتصادی برای گروههای اجتماعی به طور خاص،و جامعه به طور عام مفید و مؤثر خواهد بود. موضوع حسابداری اجتماعی گرچه به عنوان بخشی ازمسئولیت اجتماعی شرک تها مورد استفاده قرار می گیرد، لیکن در قالب جامعه شناسی عملی، اهمیت و کاربرد فراوان دارد. سنجش شاخص های اجتماعی به برنامه ریزان اجتماعی کمک می کند تا بودجهلازم را به بخش های مختلف تخصیص دهند؛ به نحوی که از منابع مختلف بهره برداری مطلوب به عمل آید، و در نهایت کیفیت زندگی بهبود یابد. از آنجا که به لحاظ جامع هشناسی روش زندگی افرادهمواره در معرض تغییر است، پیش بینی شاخص های اجتماعی یا به تعبیری حسابداری اجتماعی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. از این رو، امروزه باید ارتباط نزدیک و معناداری بین جامعه شناسیو حسابداری برقرار گردد. توسعه مبتنی بر حسابداری اجتماعی یکی از اهداف تحقیق است. حلقه مفقوده بین توسعه پایدار از یکسو و حسابداری از سوی دیگر، که همانا جامعه شناسی است، در این تحقیق مورد کنکاش قرار گرفته است.به علاوه، در بخشی دیگر از مقاله به تناسب پیشنهاداتی ارائه، و در پایان به نتیجه گیری و بیان ارتباط بین زمینه ها پرداخته شده است