سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین حسابداری و حسابرسی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

محمد ذبیح منش – دانشجو کارشناسی ارشد حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

معضل بحران مالی جهانی که بیشتر کشورهای توسعهیافته و اقتصادهای نوظهور را از غرب تا شرق دنیا فرا گرفته است، از وامهای مسکن پرداخت نشده در ایالات متحده آغاز شد. بحران منجر به کاهش ثروت مصرفکنندگان،کاهش فعالیتهای اقتصادی، توقیف املاک رهنی، کاهش تقاضا و افزایش در عدم پرداخت وامهای مختلف به افراد آسیبپذیر شد. این مقاله تکامل، دلایل، پیامدها، و کانالهای انتقال بحران و همچنین نقش حسابداران را دربحرانهای مالی ارزیابی میکند. بر پایه ارزیابی انتقادی انجام شده، دیدگاههای سیاسی مناسبی بدین شرح پیشنهاد شد: شفافیت بیشتر، راهبری شرکتی و تحلیل ریسک مالی استراتژیک، گزارشگری استاندارد و بررسی ثبات مالیتوسط هیأت استانداردهای حسابداری بینالمللی بهمنظور تسهیل در اثربخشی طرح کمکهای مالی به کشورهای بحران زده