مقاله حرکت پتاسیم در خاک با به کارگیری روش های مختلف آبیاری با اعمال شیوه های گوناگون توزیع آن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در مجله الکترونیک مدیریت خاک و تولید پایدار از صفحه ۱۴۹ تا ۱۶۶ منتشر شده است.
نام: حرکت پتاسیم در خاک با به کارگیری روش های مختلف آبیاری با اعمال شیوه های گوناگون توزیع آن
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کود آبیاری
مقاله آبیاری قطره ای
مقاله فارو
مقاله توزیع پتاسیم
مقاله حرکت پتاسیم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اژدری خلیل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توزیع مواد مغذی مورد نیاز گیاه به شیوه های صحیح، گام مهمی برای رسیدن به کشاورزی پایدار محسوب می شود. این پژوهش به مطالعه حرکت پتاسیم در خاک با به کارگیری سیستم کود آبیاری، آبیاری قطره ای و آبیاری فارو با کاشت گیاه ترب در یک خاک لومی شنی می پردازد. برای انجام پژوهش سیستم های آبیاری بالا در یک مزرعه تحقیقاتی در شاهرود پیاده گردید. مقدار پتاسیم به کار رفته ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار بود. توزیع کود در سیستم کود آبیاری به صورت تزریق محلول و در آبیاری قطره ای و فارو دستی انجام گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که در سیستم کود آبیاری، پتاسیم به طور عمده در لایه های بالایی خاک (عمق ۲۵-۰ سانتی متری) باقی مانده و از ناحیه ریشه گیاه خارج نشده است و کمترین مقدار تراکم این عنصر غذایی که برابر مقدار اولیه آن در خاک می باشد، در لایه های پایینی خاک (عمق ۴۰-۲۵ سانتی متری) یافت گردید. نتایج دیگر پژوهش نشان داد که در سیستم آبیاری قطره ای پتاسیم به طور عمده در لایه میانی خاک (عمق ۳۰-۲۰ سانتی متری) تمرکز یافته است. همچنین در آبیاری فارو قسمت اعظم پتاسیم اضافه شده به خاک به لایه های پایین تر حرکت کرده و پتانسیل آب شویی را تقویت نمود. نتایج نهایی پژوهش نشان داد در سیستم کود آبیاری که توزیع کود در ۳ مقطع زمانی مناسب (۷، ۱۹ و ۳۱ روز پس از کاشت) انجام گرفت، عملکرد محصول ۱۵۲۰۰ کیلوگرم در هکتار بود که در مقایسه با روش های دیگر حداقل ۲۶ درصد افزایش داشته است. همچنین این سیستم نشان دهنده بالا بودن بازده مصرف آب (۷٫۴ کیلوگرم بر مترمعکب) و بازده جذب پتاسیم (۶۴ درصد) در مقایسه با تیمارهای دیگر بود.