سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

میرعمار موسوی نژاد – کارشناس صنایع

چکیده:

در عصر حاض ر و با توسعه روز افزون روشهای مدیریتی، مدیریت زنجیره عرض ه و لجستی ک به عنوا ن مبنای تجارت شناخته شد هاست. بررس یها نشان داد هاست شرکت هایی که همگام با پیشرفت تکنولوژی اطلاعا ت، فر ایندهای خود را یکپارچه م ینمایند، سریعتر پاسخگوی تغییرات بازار م یباشند. این مقاله با تعریف کوتاهی از زنجیره عرضه و لجستیک و یادآوری نقش تکنولوژی اطلاعات در یکپارچگی زنجیره، سعی بر این دارد که مدیران را از فواید انسجام اطلاعات آگاه نموده و با توضیح کوتاهی درمورد شب که توزیع به عنوان ستون فقرات زنجیره عرضه، یک مورد از تجربیات "گروه مشاورین ورانگ ر نوی ن" را در بهین هسازی و مکانیزه نمود ن سیست م فروش و توزیع "شرکت پخش سراسر ی ایرا ن" ارائه نماید. در پایان با ذکر برخی از مش کلات موجود در فرایندهای فروش و توزیع، ویژگ یهای کلی ای ن سیستم مکانیزه فروش و توزیع ذکر م یگردد.