سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا فیلی – استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه الزهراء ، تهران
مریم تیموری – کارشناسی ، مهندسی صنایع ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهراء ، تهر
مهدیه مشرف – کارشناسی ، مهندسی صنایع ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهراء ، تهر
یاسمین غفارزاده الماسی – کارشناسی ، مهندسی صنایع ، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه الزهراء ، تهر

چکیده:

سیر تحقیقات در حوزه فناوری های نوین ساخت و تولید، نشان می دهد که روند تولید به سمت توسعه مستمر و بکارگیری تولید یکپارچه کامپیوتریComputer Integrated Manufacture) CIMو تجارب یکپارچه کامپیوتری پیش می رود. ظهورCIMو کنترل فرایند تولیدPACبه عنوان راهبردهای کلیدی در راه رقابت کارخانجات بر سر حفظ و توسعه مزایای رقابتی خود موضوع اصلی این مقاله می باشد. این مقاله سیر تکاملی روشهای تولید به منظور بهره گیری از تکنولوژی های نوین کاپیوتری را در یکی ازکارخانجات چسب در ایران تشریح می کند با توجه به دستی و سنتی بودن سیستم مذکور لزوم ارتقاء کلیه شاخص های تولیدی و کیفیتی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود. سیستم تولیدی مورد نظر با مسائل و مشکلات گسترده ای مواجه است. بنا بر این جهت ارتقاء و بهبود سیستم با انجام تحلیل سیستماتیک، در ابتدا به تدوین مشکلات موجود و ایجاد شاخص هایی جهت ارزیابی سیستم پرداخته شده و سپس با ایجاد سناریو های اتوماسیون گوناگون و بکارگیری مفاهیم و مبانی تولید یکپارچه کامپیوتری و استفاده از مجموعه سنسورها وPLCها به ارتقاء سیستم پرداخته شده است. نتایج و مستندات عملیاتی، نتایج بسیار خوشبینانه وموفقیت آمیزی را نشان می دهند که این امر موجب دلگرمی کارشناسان جهت ادامه روند بهبود و ارتقاء سیستم شده است.