سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پرویز محمودی – کارشناس ارشدمهندسی بهداشت محیط
افشین تکدستان –
سیدعلی اکبر جعفری موسوی –
نادعلی علوی –

چکیده:

هزینه های سنگین عملیات و فرایندهای تصقیه لجن از یک سو و وضع استانداردهای شدید برای استفاده مجدد و دفع لجن حاصل از تصفیه فاضلاب از سوی دیگر سبب شده است که شیوه های کاهش تولید لجن در فرایندهای هوازی تصفیه فاضلاب مورد توجه قرار گیرد. در این تحقیق از یک پایلوت لجن فعال با حجم موثر تانک هوادهی ۸ لیتر و تانک ته نشینی ۳ لیتر استفاده گردید. لجن فعال برگشتی در گستره دمایی ۳۰ تا ۷۰ درجه سانتیگراد، و در زمانهای ماند ۳۰، ۶۰ و ۹۰ دقیقه تغییر داده شد سپس نمونه برداری و آزمایش پارامترهایی همچون COD، MLSS، MLVSS، SVI، BOD5 و همچنین تعیین ضریب یلد انجام گرفت. نتایج نشان دادند که در بین زمانها و دماهای مختلف گرم نمودن لجن، دمای ۶۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ دقیقه گرم نمودن لجن برگشتی، قادر است لجن مازاد را تا ۳/۴۰ درصد کاهش دهد و با این حال COD محلول به مقدار جزئی در پساب تصفیه شده نسبت به راکتور شاهد افزایش یافته و راندمان حذف COD در پساب خروجی به ۶/۸۳ درصد رسید.