سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بیوانرژی ایران (بیوماس و بیوگاز)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد عسگری – کارشناسی ارشد مهندسی شیمی – محیط زیست، دانشگاه شهید باهنر کرمان
سیداحمد عطایی – عضو هیئت علمی بخش مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باه
بابک مختارانی – عضو هیئت علمی بخش مهندسی شیمی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران (استا
محمدحسن فضائلی پور – عضو هیئت علمی بخش مهندسی شیمی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باه

چکیده:

دی سولفید اویل محصول جانبی فرآیند شیرین سازی گاز است که به فرآیند مروکس معروف میباشد. این ترکیب حاوی مواد گوگردی است که بخش عمدهای از آن شامل ترکیباتی نظیر دی متیل دی سولفید، دی اتیل دی سولفید، متیل اتیل دی سولفید و دی پروپیل دی سولفید میباشد. غلظت بالای این ماده باعث سرگیجی، بیهوشی یا خفگی میشود. آلودگی خاک یا آب توسط آن اثر سوء بر انسان، حیوان و گیاهان می- گذارد. پایداری این ماده در خاک بسیار بیشتر از پایداری آن در آب و هوا میباشد. یکی از روشهای موثر در حذف دی سولفید اویل از خاک روش زیست سالم سازی است. در این روش از میکروارگانیسم ها جهت حذف آلودگی استفاده می شود. در این روش میکروارگانیزم از ترکیبات موجود در خاک (آلودگی) بعنوان سوبسترا استفاده می نماید و تولید آب و دی اکسید کربن و بیومس میکند که برای محیط زیست بیخطر میباشند. در این مطالعه حذف میکروبی دی سولفید اویل از خاک بررسی شده است. میکروب شناسایی شده برای حذف این آلاینده، باسیلوس سوبتیلیس میباشد. این میکروب یک نوع بیوسورفکتانت مولد سورفکتین است. در این تحقیق باکتری پس از رشد در محیط کشت نمک های معدنی به خاک آلوده تلقیح گردید. توانایی حذف غلظت های مختلفDSO در خاک توسط میکروب مورد بررسی قرار گرفت