سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نوشین سلمان تبریزی – پژوهشگاه مواد و انرژی پژوهشکده انرژی
سکینه عباسی –

چکیده:

از فناوریهای نوید بخش جهت حذف کروم VI از آب احیا آن بوسیله نانوذرات آهن است که درسطح ویژه بالایی را جهت تماس با اکسی آنیون های کروم VI فراهم می آوردند دراین تحقیق نانوذرات آهن از احیا نمک آهن III توسط یک احیاگر قوی سنتز و سپس بعنوان جاذب جهت حذف کروم VI بکاررفته است اندازه و مورفولوژی ذرات جاذب با میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM) بررسی و تغییرات غلظت یونکروم VI بدلیل جذب آن توسط ذرات با استفاده از خواص نوری یون کروم VI و نیز روش فتومتریک دی فنیل کربوهایدرازاید اندازه گیری شده است نتایج نشان میدهد که درتمامی موارد آزمایش شده بیش از ۹۹% کروم VI توسط نانوذرات آهن حذف گردیده و بالاترین میزان جذب کروم VI توسط جاذب درآزمایشات انجام شده حدود ۳۰mg/g برآورد می شود.