سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نرگس حسین زاده – کارشناس ارشد مهندسی شیمی گرایش صنایع پتروشیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی کارگری – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر واحد ماهشه
منصوره سلیمانی – استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران
رضا برزمینی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

کلروفنل از جمله آلاینده های زیست محیطی بسیار خطرناک می باشد که اثرات بسیار مخربیی را بیر روی سی،مت اقتصاد صنعت و محیط زیست بر جای می گذارد. در این مقاله حذف ۳- کلروفنل از محلول های آبی نمونه با اسیتاادهاز فرآیند استخراج مایع- مایع به صورت ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفته اسیت . در ابتیدا از حی،ل کروسیین اسیتااده نموده و اثر پارامترهای دما PH و غلظت اولیه خوراک در استخراج ۳-کلروفنل مورد مطالعه قرار گرفت و سپس تواناییچهار ح،ل کلروبنزن متیل ترشری بوتیل اتر تولوئن و هگزان به صورت مخلوط با کروسین برای ایین منظیور بررسیی شد. براساس نتایج بدست آمده افزایش دما باعث افزایش درصد استخراج گردید و در بررسی اثر PH بیالاترین رانیدمان استخراج در PH=1 بدست آمد. با افزایش غلظت در محدوده مورد بررسی مییزان اسیتخراج افیزایش میی یابید کیه در دماهای بالاتر اثر افزایش غلظت روی راندمان استخراج کمتر می باشید . از بیین حی،ل هیای میورد بررسیی کلروبنیزن بالاترین راندمان را برای حذف ۳- کلروفنل از خود نشان داد. راندمان کلروبنیزن بیرای جداسیازی ۳- کلروفنیل ۹۹/۹۹درصد می باشد.