سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد میرزایی – دانشجوی دکتری گروه آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد
بهزاد قربانی –
هادی معاضد –
جهانگیر عابدی کوپایی –

چکیده:

کم بودن متوسط بارش سالیانه با پراکنش زمانی و مکانی ناهمگون و نامناسب به طور کلی پتانسیل کم آبی و احتمال خشکسالی را در ایران افزایش داده، بنابراین لزوم برنامه ریزی و مدیریت تأمین نیاز این ماده حیاتی از یک طرف و محدودیت منابع آب شیرین در دسترس از طرف دیگر، بهره گیری از منابع غیر متعارف موجود همچون منابع آب های شور را در کانون توجه کلیه مدیران و کارشناسان قرار می دهد. در این راستا موضوع تحقیق حاضر کاهش شوری آب شور توسط پوسته بادام به عنوان یک جاذب آلی می باشد. این جاذب در حالات معمولی، اصلاح شده اسیدی و اصلاح شده بازی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین جذب کلسیم و کلر از آب شور توسط پوسته بادام معمولی و بیشترین جذب یون منیزیم و بی کربنات از آب شور توسط پوسته بادام اصلاح شده اسیدی صورت پذیرفت. در مجموع راندمان جذب منیزیم بیشتر از کلسیم و برای آنیون ها درصد جذب بی کربنات از کلر بیشتر بود.