سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسن سلمانی – مربی شیمی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
محمدحسن احرام پوش – دکتری بهداشت محیط
داود حسین شاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد بهداشت محیط
سمیه شیخعلیشاهی – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

نگرانی عمده جامعه بشری درباره تجمع فلزات سنگین بربدن و سمیت آنها است یون مس جز فلزات سنگین است که غلظت ۲ میلی گرم درلیتر آن میتواند عوارض متعددی را سبب شود روشهای مختلفی توسط محققین جهت حذف فلزات از آبهای آلوده بررسی شده است در بین این روشها جذب بهدلیل راندمان حذف بالا یکی از بهترین روشها است دراین تحقیق شرایط برای حذف یون مس برروی جاذب کربن فعال با جریان پیوسته مورد مطالعه قراگرفت. مطالعه حاضر از نوع آزمایشگاهی – تجربی است محلول ۲۰ میلی گرم درلیتر از یون مس تهیه و ان را از روی ستون به اندازه ۵×۱۰ سانتیمتر با سرعت متوسط ۰/۸، ۱، ۱/۴ و ۱/۷، ۲ لیتر در دقیقه عبور داده شد از لحظه شروع هر ۳۰ دقیقه از خروجی ستون نمونه برداری و مقدار مس باقیمانده توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد حجمخالی ستون EBV برابر با ۱۳۸ میلی لیتر بود و بیشترین راندمان حذف در زمان ۱۵۵ دقیقه برابر ۹۹/۷ درصد بدست آمد. از زمان تعادل به بعد راندمان حذف با گذشت زمان کاهش داشت در سرعت متوسط ۰/۸، ۱ و ۱/۴ ، ۱/۷ و ۲ میلی لیتر در دقییقه راندمان حذف به ترتیب ۹۹/۷، ۹۹/۶ و ۹۴/۵ و ۸۱/۵ و ۷۲/۱ بدست آمد. زمان اتصال یون به جاذب در فرایند جذب اهمیت فوق العاده ای دارد.