سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

احمد نیک پی – عضو هیئت علمیدانشگاه علوم پزشکی قزوین
هاشم ستاره – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
علی صفری واریانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین
سیدمحمد مرزانی – کارشناس ارشد شیمی فیزیک

چکیده:

درمیان گازهای هسته ای خروجی ازنیروگاه های هسته ای ترکیبات ید رادیواکتیو با داشتن اندام هدف تیروئید از اهمیت بالایی از دیدگاه بهداشتی و زیست محیطی برخوردار هستند این مطالعه با هدف سنتز بسترهای جذبی کربن فعال اصلاح شده با نسبت های مختلف ا زنمک های آمینی و ارزیابی ظرفیت و کارایی جذب آنها در شرایط مختلف رطوبت نسبی انجام شد. کربن فعالمعمولی و کربن فعال اصلاح شده با نمکهای آمینی HMTA TEDA در نسبت های ۲/۵ ، ۵و۷/۵ و ۱۰ و بیشتر از ده درصد وزنی ماده اصلاح کننده به ازای هرگرم جاذب به روش محلولی ساخته شدند تعیین مقدار آمین باقیمانده در ساختار کربن فعال با توزین قبل و بعد نمونه های اصلاح شده انجام شد مطالعات جذب سطحی در شرایط دمای محیط و رطوبت نسبی صفر و ۶۵ درصددر غلظت ۱۹-۱۰ پی پی ام متیل ید با بهره گیری از پایلوت جذب سطحی انجام شد ظرفیت جذب متیل یدید برروی کربن فعال در رطوبت نسبی ۶۵% درحدود ۹۲% کاهش یافت از این رو جذب اندک متیل یدید برروی کربن فعال فقط در شرایط با رطوبت نسبی پایین امکان پذیر بوده و نمی تواند به عنوان جاذب قابل اعتمادی در تصفیه جریانهای هوای آلوده به متیل یدید دررطوبت نسبی بالا مطرح باشد.