سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا بیگم مختاری حسینی – دکتری مهندسی شیمی، هیات علمی دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده مهندسی ن
توکتم شنوائی زارع – کارشناس ارشد مهندسی شیمی ، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشکده مهندسی نفت
خدیجه صالح آبادی – کارشناس شیمی محض

چکیده:

ایجاد لجن در مخازن ذخیره سازی محصولات نفتی باعث افت کیفیت محصول و مشکلات عملیاتی زیادی می شود از طرفی دفع لجن تشکیل شده به دلیل دارا بودن مقادیر زیادی از فراورده های نفتی مشکلات زیستمحیطی بسیاری به همراه دارد، هدف از این تحقیق امکان سنجی حذف گازوئیل از لجن مخازن نگهداری گازوئیل با استفاده از زئولیت طبیعی کلینوپتیلولیت می باشد. کارایی کلینوپتیلولیت اصلاح شده با اسیدهایمختلف مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد، اصلاح زئولیت با هیدروکلریدریک اسید بیشترین کارایی جذب را دارد، سپس متغیرهای مؤثر در جذب که شامل زمان ماند، دما، دور همزن، مقدار زئولیت، اندازه زئولیت و PH می باشد، با استفاده از روش آماری تاگوچی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمایش ها با کمک نرم افزار Qualitek-4 انجام شد. نتایج حاکی از آن است که زمان ماند ،دما، دور همزن و مقدارزئولیت متغیرهای مؤثر بر فرایند جذب هستند و سطوح بالاتر آن ها باعث افزایش کارایی جذب می شود و در شرایط بهینه میزان جذب به ۳۳ % می رسد