سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا رحمانی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشک
محمد هادی مهدی نژاد – استاد گروه شیمی، دانشکده شیمی، دانشگاه بوعلی سینا همدان
علی ظفر زاده – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی
عباس افخمی – استادیار گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی

چکیده:

آهن با ظرفیت صفر می تواند در کنترل مکان های آلوده به کر.م (VI) مورد استفاده قرار گیرد. هدف از انجام این تحقیق حذف کروم (VI) ظرفیتی از محیط های آبی با استفاده از پودر آهن و تعیین ایزوترمها و سینتیک واکنش می باشد. مواد و روشها: آزمایشات در سیستم ناپیوسته با تغییر فاکتورهای موثر مانند pH محلول ، غلظت اولیه کروم و پودر آهن و زمان تماس مورد بررسی قرار گرفت . داده های حاصل از این تحقیق با مدل لانگمیر و فروندلیخ و داده های سینتیک با مدل های درجه یک کاذب ، درجه دو کاذب تغییر شکل یافته تطبیق داده شده است. یافته ها : نتایج نشان داد با افزایش pH محلول کارایی حذف کاهش می یابد و pH بهینه د رمحدوده ۳ تا ۷ بوده است. کارایی حذف کروم با افزایش جرم ماده جاذب و کاهش غلظت اولیه کروم افزایش یافته است. جذب کروم با استفاده از پودر آهن با مدل لانگمیر با ۰/۶۶۳۳= r2 همراه است . سنتیک جذب کروم با پودر آهن با مدل درجه دو کاذب (۰/۹۹۱۴ = r2) بهتر توصیف شد. نتیجه گیری : غلظت پودر آهن اثر قابل توجه ای در احیاء کروم ۶ ظرفیتی دارد. حذف بالای کروم در ۳= pH محلول مشاهده شد زیرا تعداد یونهای کروم آزاد در محلول کم می باشد که ناشی از خوردگی شیمیایی سطح ذرات آهن و افزایش جذب یونهای کروم می باشد. مدل سینتیک به طور مناسب رفتار حذف یون کروم به وسیله جذب سطحی پودر آهن در سیستم ناپیوسته را توصیف می کند.