سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

شایان شامحمدی – دانشیار دانشگاه شهرکرد
جابر سلطانی – استادیار دانشگاه زابل
سیدسجاد سیدین بروجنی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین تحقیق عملکرد ستون بستر ثابت برای حذف کروم شش ظرفیتی از محیطهای آبی مورد بررسی قرار میگیرد خاک اره درخت گز به عنوان ماده جاذب مورد استفاده قرارگرفت ابتدا خاک اره درخت گز ار یککارگاه محلی در سطح شهر تهیه شد و سپس ذرات با اندازه های بین ۱/۱۸ تا ۲/۳۶ میل یمتر انتخاب گردید همچنین برای تهیه محلول کروم شش ظرفیتی از دی کرومات پتاسیم استفاده شد برای حذف کروم شش ظرفیتی با استفاده از جریان پیوسته ستونی از جنس شیشه با ارتفاع ۳۰ سانتی متر و قطر ۳ سانتی متر به عنوان یک بستر ثابت با جریان ثقلی مورد استفاده قرار گرفت برای جلوگیری از خروج جاذب درابتدا و انتهاب ستون از پشم شیشه استفاده شد نتایج تحقیق نشان داد که حداکثر راندمان جذب کروم ششظرفیتی توسط خاک اره درخت گز در ph معادل ۱ برابر ۹۸/۳۹% می باشد .همچنین نتایج تحقیق نشانداد که جذف سطحی کروم شش ظرفیتی درستون بستر ثابت با افزایش خاک اره درخت گز شدیدا به ارتفاع بستر وابسته است و زمان شکست با افزایش ارتفاع بستر افزایش می یابد.