سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدتقی صمدی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان
سعید عزیزیان – دانشیار گروه شیمی-فیزیک، دانشگاه بوعلی سینای همدان
منصور ضرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان
مهدی شیرزاد سیبنی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی همدان،

چکیده:

کروم از جمله فلزات سنگین موجود در پساب صنایع بوده که بشدت برای انسان و محیط زیست سمی می باشد . در این مطالعه حذف کروم شش ظرفیتی با استفاده از رزین تبادلیون آنیونی بازی قوی با تغییرات Ph زمان تماس، دوز جاذب و غلظت اولیه کروم شش ظرفیتی در سیستم ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت . همچنین نتایج حاصل از آزمایشات بروی مد لهای ایزوترمی فروندلیخ و لانگمیر و مدلهای سینتیکی شبه درجه اول، شبه درجه دوم و شبه درجه اول اصلاح شده مورد مطالعه قرار گرفت . نتایج حاصل از انجام آزمایشات مشخص ساخت که کارایی حذف کروم شش ظرفیتی با افزایش pH و غلظت اولیه کروم شش ظرفیتی، کاهش مییابد . در صور تی که با افزایش دوز جاذب و زمان تماس کارایی حذف افزایش مییابد . در زمان تماس ۲ ساعت، دوز جاذب ۰/۲g/100ml و غلظت اولیه کروم شش ظرفیتی ۳۰mg/l با افزایش pH از ۳ به ۱۱، راندمان حذف از ۹۳/۵۶% به ۶۹/۱۲%کاهش یافت. نتایج مشخص گردید که با ا فزایش زمان تماس از ۵ دقیقه به ۱۲۰ دقیقه کارایی حذف ز ۳۹/۵۱% به۹۴/۴۱% افزایش یافت. نتایج حاصل از مطالعات تعادلی مشخص ساخت که فرآیند جذب کروم شش ظرفیتی بروی رزین آنیونی بازی قوی از مدل سینتیکی شبه درجه دو و مدل ایزوترمی لانگمیر پیروی می کند. در مجموع نتایج حاصل از انجام آزمایشات مشخص ساخت که می توان از رزین تباد لیون آنیونی به عنوانیک روش موثرو سریع در جهت حذف کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی استفاده کرد.