سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی سلمانی ابیانه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی،دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدحسن فضائلی پور –
علی محبی –

چکیده:

فلزات سنگین موجود در پساب ها برای انسان و محیط زیست خطرساز می باشند . در این پژوهش هدف حذف یکی از این فلزات سمی مهم و سرطان زا به نام کروم شش ظرفیتی می باشد که اغلب در فاضلاب های صنعتی موجود است. برای این امر روش فلوتاسیون یونی انتخاب شد که نسبت به سایر روش های حذف فلزات سنگین ساده تر و ارزان تر می باشد.همچنین استفاده از بیوسورفکتانت ها که برخلاف سورفکتانت ها زیست تخریب پذیر می باشند برای فلوتاسیون یونی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و در این پژوهش امکان حذف کروم شش ظرفیتی با روش فلوتاسیون یونی در یک ستون فلوتاسیون و با استفاده از بیوسورفکتانت آنیونی رامنولیپید تهیه شده از سودوموناس آئروجینوسا مورد بررسی قرار گرفته است و فاکتور های مورد نظر ما ،دما،pH،نسبت بیوسورفکتانت به فلز و میزان معرف ها شامل کف ساز و ضد کف می باشند که برای رسیدن به حداکثر بازده حذف فلز،بهینه گردیده اند