سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سجاد گلخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدحسن زوارموسوی – دانشیار دانشگاه سمنان

چکیده:

دراین مطالعه برگ درخت کنار Ziziphus spina-christi به عنوان یک جاذب طبیعی ارزان و مناسب به منظور حذف فلز کروم ازمحیط آبی مورد استفاده قرارگرفت فرایند جذب سطحی درحالت ناپیوسته موفقیت امیز بود درداین مطالعه تاثیر پارامترهای مختلف از جمله PH زمان جذب دما قطرذرات جاذب و مقدار جاذب برمیزان جذب بررسی گردید بیشترین مقدار جذب یون کروم درPH=6 اتفاق افتاد زمان لازم برای جذب یونها ۳۰دقیقه بود و قطرذرات اثرچندانی برفرایند جذب نداشتند افزایش دما موجب افزایش درصد حذف یونها شد که نشان دهنده گرماگیر بودن واکنش می باشد درشرایط بهینه جاذب قادر به حذف بیش از ۹۰درصد یونهای کروم بود.