سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

قادر غنی زاده – استادگروه بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا….
محمد تقی قانعیان – استادگروه بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی یزد
قربان عسگری – عضو هیأت علمی گروه بهداشت محیط ، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی ه
فریبرز شهبازی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا….

چکیده:

کرم یکی از آلاینده های مهم از گروه فلزات سنگین است که مقادیر بالای آن در آب آشامیدنی باعث اثرات سوء بهداشتی متعدد می گردد. هدف مطالعه تعیین تاثیر غلظت اولیه کرم شش ظرفیتی ، دوز جاذب ، زمان تماس و ph در جذب آلاینده بود . روش کار : خاکستر استخوان با استفاده از کوره الکتریکی دردمای ۴۵۰ درجه سانتیگراد و زمان ۲ ساعت تهیه شد. دانه بندی جاذب با الک های استاندارد ASTM در محدوده ۳۵-۱۸ مش انجام و مشخصات آن با روشهای آن با روشهای متداول تعیین گردید . غلظت کرم نمونه ها با روش نورسنجی در طول موج ۵۴۰ نانو متر اندازه گیری شد. ایزوترم جذب با استفاده از مدلهای جذب فروندلیچ ، لانگمیر و تمکین بررسی گردید .یافته ها : خاکستر استخوان اغلب از هیدروکسی آپاتیت کلسیم تشکیل شده که سطح ویژه آن ۱۰۰m2/gr می باشد . جذب در زمان ۱۲۰ دقیقه به تعادل می رسد. افزایش دوز جاذب تا حدود ۰/۷ گرم منجر به افزایش میزان جذب کرم شده اما مقادیر بالاتر تاثیری در راندمان جذب ندارد. نتایج نشان داد که جذب کرم در محدوده اسیدی (۳=ph) بهتر انجام می گیرد. ایزوترم جذب کرم در خاکستر استخوان از مدلهای لانگمیر و تمکین تبعیت می کند که حداکثر جذب و ضریب بدون بعد (RL) بر اساس مدل لانگمیر به ترتیب معادل ۲۰/۲۵mg/g و ۰/۱۵ می باشد که نشان دهنده جذب مناسب کرم می باشد. نتیجه گیری : خاکستر استخوان یک جاذب ارزان است که با توجه به خصوصیات سطحی می تواند در جذب کرم مورد استفاده قرار گیرد.