سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی بیوتکنولوژی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمیه مشهدی – دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، اراک ، ایران
ناهید قاسمی – دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، اراک ، ایران
مریم قاسمی – دانشکده علوم ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، اراک ، ایران

چکیده:

حذف فلزات سنگین از پساب های صنعتی یکی از مباحث مهم زیست محیطی است. در سال‌های اخیر جستجو برای جاذب‌های ارزان قیمت با ظرفیت جذب بالای فلز، شدیدتر شده است. ضایعات کشاورزی یکی از منابع غنی برای جاذب های ارزان قیمت در کنار فرآورده های فرعی صنایع یا مواد طبیعی‌اند. هدف این مقاله ارزیابی توانایی سه کربن فعال تهیه شده از ضایعات کشاورزی (پوسته ذرت، برنج و چای) برای جذب (Co(II از محلول‌های آبی است. برای تعیین بهترین شرایط جذب از سیستم ناپیوسته استفاده شد. همچنین اثر پارامترهای مختلف مانند زمان تماس،pH ، غلظت اولیه فلز و مقدار جاذب بر میزان جذب بررسی گردید. زمان مورد نیاز برای حذف یون های فلز حدود ۸ دقیقه برای جاذب برنج و ذرت و ۶ دقیقه برای جاذب چای بود. حذف موثر یون های فلز به ترتیب در pH برابر ۵ برای پوسته برنج و ۷ برای پوسته ذرت و چای، برای محلول (۶۰۰mgL(-1 با (۰٫۰۱gr.L(-1 جاذب نشان داده شد. ایزوترم های لانگمویر، فروندلیچ، تمکین و هالسی بررسی شد. ایزوترم لانگمویر برای جذب فلز (Co(II با سه جاذب، بهترین تطابق را با نتایج آزمایشگاهی نشان می‌دهد. نتایج این مطالعه نشان داد که سه نوع جاذب کربنی، جاذبی با ظرفیت بالا برای حذف یون های (Co(II هستند.