سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هادی معاضد – دانشیار گروه مهندسی عمران- محیط زیست، دانشگاه شهید چمران، اهواز
فرزانه معتمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- محیط زیست، دانشگاه شهید چمران، ا
نعمت اله جعفرزاده حقیقی – دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات فناوریهای زیست مح
نادر حسینی زارع – کارشناس ارشدخاکشناسی

چکیده:

در سالهای اخیر نگرانی در مورد آثار دراز مدت فلزات سنگین به عنوان آلایندههای زیست محیطی افزایش یافته است. رسها نقش مهمی در محیط زیست با تنظیف طبیعی آلاینده به وسیله دریافت بالای کاتیونها و آنیونها از طریق تبادل کاتیونی یا جذب سطحی و یا هر دو بازی میکنند. هدف از بررسی مواد در مقیاس نانو، یافتن طبقه ی جدیدی از مصالح با عملکردهای نوین است، که آنها را می توان به عنوان مصالحی با عملکرد ویژه و چند منظوره بیان نمود. در این تحقیق، حذف کادمیوم از محیط آبی توسط نانورس به عنوان تابعی از زمان تماس pHغلظت کادمیوم و مقدار نانورس در سیستم ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد کهpH بهینه جذب برای نانورس در غلظت ۱۰۰۰ میلی گرم بر لیتر برابر با ۵٫۵ و زمان تماس بهینه ۲۰ دقیقه می باشد. با افزایش غلظت یونهای کادمیوم و کاهش مقدار جاذب، ظرفیت جذب افزایش و بازده جذب کاهش یافت. نتایج این مطالعه نشان داد که نانورس دارای مزایایی از قبیل کارایی حذف در غلظت های بالا و زمان واکنش کوتاه می باشد و میتواند به عنوان یک روش مؤثر در حذف کادمیوم از محلول های آبی مورد استفاده قرار گیرد